Klauzula informacyjna RODO dla Klienta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Optimum Biuro Rachunkowe Anna Gajewska
 2. Traktorowa 126/403 91-204 tel. 530 204 973 @: kontakt@biuro-optimum.eu
 3. Biuro pozyskało i przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następstwie zawarcia z Panią/Panem umowy lub zlecenia w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz obsługi kadrowo-płacowej
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celach niezbędnych do wykonania czynności opisanych w umowie lub zleceniu, o których mowa w pkt. 2.
 5. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność dla wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, a w zakresie danych wrażliwych – art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom państwowym w zakresie wykonywania czynności określonych w pkt 2 wyłącznie na Pani/Pana życzenie.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym każda ze Stron umowy będzie mogła realizować swoje uprawnienia względem drugiej Strony tej umowy i nie krótszy niż okres ustawowy wymagany dla przechowywania tego rodzaju danych.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Doradców Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
  • prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,
  • prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO (prawo to nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,
  • prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO.
 9. W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub zlecenia, o których mowa w pkt. 2 powyżej. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia z Biurem Rachunkowym przedmiotowej umowy lub zlecenia na wykonanie usługi.